Thứ Năm, ngày 15 tháng 4 năm 2021        
     
 
   Diễn đàn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  03/11/2020  
  VAI TRÒ CỦA VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI  
  Văn học Nghệ thuật là một trong những thành tố quan trọng góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nó có vai trò rất lớn đến sự hình thành nhân cách con người, phản ánh những khía cạnh của cuộc sống, phản ánh con người một cách chân thật thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật; góp phần rất lớn trong việc xây dựng con người, định hướng xã hội ngày càng phát triển.  
 
 

DSC_0513.JPG


Trải qua quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, Văn học Nghệ thuật đã đóng vai trò quan trọng, đồng hành cùng dân tộc, tái hiện lịch sử, phản ánh những chặng đường vẻ vang của dân tộc. Qua đó giúp cho con người có góc nhìn thấu đáo về lịch sử dân tộc, về hình tượng con người Việt Nam anh dũng, nhân hậu, giàu lòng yêu nước, giàu lòng nhân ái, thủy chung... Thực tiển đã chứng minh nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật ra đời trong thời chiến đã có sức thoi thúc hàng triệu trái tim nhân nghĩa sẳn sàng dâng hiến tuổi xuân của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong thời bình văn học nghệ thuật tiếp tục đóng vai trò quan trọng việc cổ vũ mọi người tích cực tăng gia sản xuất xây dựng đất nước; phản ánh những thành tựu phát triển của đất nước, phản ánh gương người tốt, việc tốt; phản ánh những mặt trái của xã hội…qua đó đã góp phần rất lớn cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Chính vì tầm quan trọng của văn học nghệ thuật trong đời sống xã hội, Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Nghị quyết 23-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; kết luận 76-KL/TW ngày 20/9/2020 của Bộ chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Do đó Văn học, nghệ thuật phải đóng vai trò quan trọng trong việc phản ánh cuộc sống, phản ánh những thành tựu trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, những tấm gương người tốt việc tốt một cách chân thật, sinh động; đồng thời mạnh dạn lên án, phê phán những mặt trái, những hiện tượng tiêu cực của xã hội; góp phần định hướng xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng cuộc sống, xây dựng con người vững vàn về bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, giàu lòng nhân hậu thủy chung, giàu ý chí tự lực tự cường; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Muốn làm được điều đó, hơn ai hết Văn nghệ sĩ phải không ngừng rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để cho ra đời những tác phẩm Văn học nghệ thuật có giá trị nghệ thuật cao, mang tính nhân văn sâu sắc, đáp ứng yêu cầu phục vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật ngày càng cao của công chúng; làm tròn sứ mệnh của Văn học nghệ thuật trong đời sống xã hội. Nhà nước cần quan tâm đúng mức trong việc đào tạo nguồn nhân lực văn học nghệ thuật; có những chính sách đầu tư thích đáng cho hoạt động sáng tạo và phổ biến tác phẩm. Được như thế sẽ khích lệ rất lớn cho sự sáng tạo Văn học nghệ thuật của văn nghệ sĩ; đáp yêu cầu xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.


TRẦN TẤN LỰC

 
     
  Cộng tác viên ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật

 •  Shop văn nghệ

   Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


   Người cận vệ- (12/08/2014)  


   Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


   Hoa dồng (20/03/2014)  


   
   Tìm tác giả
   
   
       
      
   
     
     
       
  Hội thành viên
       
   
  Đăng ký nhận bản tin
    
   
   

   
  Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |